Thumbnail

Vad, hur och varför

Medmind AB
556718–5920
www.medmind.se
e-mail: info@medmind.se

Nodeus Group
BOX 17217
104 62 Stockholm

Medmind AB är den organisation som i sitt eget bolag insamlar och hanterar personuppgifter.

Bolagets ”Data Protection Officer” är Jonas Edström som har tillsynsansvar både på bolagsnivå såväl som på koncernnivå.
GDPR@medmind.se

Spidernode och Pharmanode är databaser som innehåller uppgifter om dig som är befattningshavare inom hälso- och sjukvård, djursjukvård, tandläkarvård eller på politisk- och tjänstemannanivå, genom media, patient-, intresse- och beställarorganisationer medverkar, påverkar och beslutar om hälsoekonomi, budgetprocesser, läkemedelsanvändning och läkemedelsförmåner.

Uppgifterna ligger till grund för marknadsföring och rutiner för indragning och återkallelse av läkemedel i vissa fall och för korrekt identifiering i ärenden vid Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. Anställda inom Life Science industrin behöver uppgifterna för att kunna fastställa vem som har rätt att ta emot läkemedelsinformation och/eller läkemedelsprov.

Genom användningen av dina personuppgifter som beskrivs i detta dokument kan Medmind ge ökad kunskap om individernas informationsbehov inom hälso-, sjukvårds-, och Life science-sektorerna som är värdefull för både den som tar emot och den som lämnar information. Du är viktig för oss och det är viktigt för dig i din professionella roll att delta i informationsutbytet.

Insamling sker av namn- och adressuppgifter jämte uppgifter om befattning, utbildning, yrkesspecialitet, examensår, ålder, kön, personnummer och arbetsplatsinformation. Också uppgifter om din funktions påverkans- och beslutsroll behandlas.

Personuppgifter vi insamlar kommer från Socialstyrelsen, bolag inom Nodeus Group AB:s koncern samt från allmänt tillgängligakällor och offentliga register

Uppgifterna insamlas även direkt från dig eller från din arbetsgivare. Medmind AB uppdaterar Spidernode och Pharmanode löpande och kontaktar alla individer fortlöpande i registret, för att lämna information om hur personuppgifterna används vid kontakt samt kontrollera att uppgifterna är korrekta

Medmind’s berättigade intresse av dessa personuppgifter, ger Medmind stöd för insamlingen av dessa personuppgifter enligt artikel 6.1 (f) GDPR.

Sjukvårdshuvudmän och myndigheter behöver arbetsplatsinformation till vårdpersonal för att snabbt kunna nå dessa med samhällsviktig information. Bolag inom Life Science-industrin har även ett behov av att kunna utföra behörighets- och identitetskontroller i samband med marknadsföring av receptbelagda läkemedel till förskrivare (jfr Läkemedelslagen (2015:315) 12 kap 1 §) och vid utlämning av läkemedelsprover till förskrivare (jfr Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS) §§ 11-13). För att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt nämnda författningar behöver läkemedelsbolagen tillgång till aktuella uppgifter om vårdpersonal och deras behörighet. Därtill föreligger behov av aktuella kontaktuppgifter till vårdpersonal för att lämna information om biverkningar, återkallande av läkemedel m.m.

Personuppgifterna lagras i Spidernode och Pharmanode under den tid den registrerade är verksam inom hälso- och sjukvården och därför har intresse av informationen via våra tjänster.

Medmind krypterar alla sina personuppgifterunder lagring av data på servrar och bolagets lokala datorer och även i all överföring av data mellan Medmind och Medmind’s kund eller nyttjare.

Den huvudsakliga krypteringstekniken Medmind nyttjar är BitLocker.

För ytterligare teknisk information; Bilocker

Medmind lämnar endast ut personuppgifter till den som har en direkt professionell koppling till informationen och till hälso- och sjukvårdsbranschen

Det kategorier av mottagare som har ett affärsförhållande med hälso- och sjukvården är bolag inom Life Science, apotek, utbildning, rekrytering, organisationskonsulter, sjukvårdshuvudmän och myndigheter.

Medmind har personuppgiftsbiträdesavtal med den som behandlar personuppgifter för Medmind’s räkning för att säkerställa att behandlingen sker enligt Medmind’s instruktioner.

Medmind lämnar enbart ut personuppgifterunder avtal/villkor som stipulerar hur personuppgifterna får nyttjas och som förbjuder obehörigt nyttjande av personuppgifterna i strid med behandlingens lagliga grund och ändamål. All överföring till och från Medmind och mellan nyttjare eller kund sker via slutna krypterade överföringssätt såsom BitLocker, Secure File Transfer Protocol (FTPS) och krypterade plattformar.

Tillbaka

Medmind - All rights reserved © 2017 by Medmind